Verdure

Dough, tomato sauce, Mozzarella cheese, grilled eggplant, grilled zucchini, baked paprika, baked cherry tomatoes, artichokes, blue onion, oregano, fresh thyme

11.00